Miljöpolicy

Sundisol AB lägger stor vikt vid att miljöarbetet i samhället och i synnerhet på arbetsplatser där vi verkar
pågår kontinuerligt och effektivt.

 •  Vi skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster
  och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov. Detta gör vi genom att:
 • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • I egenskap av återförsäljare skall vi kontrollera leverantörer genom att kräva innehålls- och/eller
  miljövarudeklarationer samt miljöpolicys och försöka påverka antingen leverantören själv eller våra
  kunder att göra det bästa möjliga valet med tanke på miljön. •
 • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet. •
 • Främja resurshushållning och källsortering.
  Vid det faktiska utförandet av en entreprenad gynnar vi miljön på bästa sätt genom att bl.a källsortera
  emballage, avfall och restprodukter, planera arbetet så att resurseffektivitet prioriteras, samt beställa
  material i så effektiva mängder som möjligt vad gäller transportmedel. •
 • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.

Miljömål

Avfall: Mängden restavfall och förbrukat emballagematerial ska minskas. Avfall och emballagematerial källsorteras på alla arbetsplatser, så långt möjligt.

Emballagematerial: Aktivt verka för att emballagematerial som används av oss själva och våra leverantörer successivt byts ut till sådant material som är naturligt nedbrytbart. Leverantörer av emballagematerial och varor som kommer till oss (vår kund) från extern leverantör ska uppmanas att dokumentera vad de gör för att hjälpa oss att nå målet.

Energi: Mängden energi för hela företagets verksamhet (el, drivmedel, värme, kyla) får inte
öka, relativt företagets omsättning. Ambitionen är att minska
energianvändningen.

Kemikalier/farliga produkter: Kemikalier och andra miljöfarliga produkter, som innebär risk för miljön och
människors hälsa skall ersättas med mindre farliga alternativ, där så är möjligt. Detta gäller såväl varor som levereras i samband med entreprenad, som säljs, och varor, utrustning, verktyg och inventarier som används i den löpande rörelsen. Varor som
levereras eller säljs ägnas särskild uppmärksamhet. I samband med varje inköp för kunds eller egen räkning eller för vidareförsäljning ska vi infordra information från resp. leverantör som visar ev förekomst av oönskade ämnen enligt ev. förbuds- eller
avvecklingslistor.

Transporter: Samordna och reducera person- och materialtransporter, bl a för att minska koldioxidutsläpp. Vi har f n ingen egen metod att, till rimliga kostnader, mäta hur väl vi lyckas.

Lagkrav

Miljöbalkens regler gäller för åtgärder och verksamheter som på något sätt motverkar miljöbalkens mål; att
främja en hållbar utveckling, till gagn för att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. Genom att följa våra miljömål kommer vi att uppfylla Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Vår
ambition är att uppnå eller helst överträffa de krav som ställs genom lagar och förordningar mm. inom
miljöområdet. Varje situation där det kan råda tveksamhet om detta dokumenteras i särskilt arkiv. Minst en
gång om året går företagets ledningsgrupp igenom denna dokumentation och fastställer förbättringsåtgärder
för att undvika upprepning av eventuella felaktigheter. Uppenbart akuta fel/misstag korrigeras omgående.